Mikroprojekt pn. „Wspólny transgraniczny obóz piłkarski” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Projekt został zrealizowany na terenie gminy Wilkowice (Gminny Ludowy Klub Sportowy Wilkowice) oraz w Trzyńcu (FOTBAL TŘINEC z.s.), a dotyczył głównie problemu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. W obecnych czasach można zauważyć spadek zainteresowania sportem oraz aktywnością fizyczną wśród dzieci i młodzieży na rzecz innego trybu życia i spędzania coraz więcej czasu w wirtualnym świecie, przed ekranami smartfonów lub komputerów. Celem projektu było przede wszystkim zacieśnienie współpracy klubów piłkarskich z Polski i Czech. Przede wszystkim jednak, projekt miał zachęcić dzieci i młodzież do rozwoju poprzez grę w piłkę nożną oraz promować współpracę transgraniczną.

Istotne jest rozwijanie postaw sprzyjających i promujących zdrowy styl życia wśród młodych zawodników uczestniczących w projekcie. W ramach projektu został zorganizowany obóz piłkarski, treningi i zawody pokazowe, konferencja, jednodniowe spotkane oraz ognisko integracyjne. Działania te pozwoliły młodym zawodnikom na bliższe poznanie się, kształtowanie postaw otwartości i tolerancji dla odmienności kulturowej, narodowej czy światopoglądowej, a tym samym do niwelowania dyskryminacji i uprzedzeń na tym tle. Projekt przyczynił się także do poznania dziedzictwa kulturowego, tradycji sąsiada oraz może przyczynić się do współpracy na różnych płaszczyznach.

Mikroprojekt pn. „Wspólny transgraniczny obóz piłkarski” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

W ramach programu zrealizowano następujące przedsięwzięcia :

– w sierpniu 2021 r. zorganizowano jednodniowe spotkanie integracyjne w Trzyńcu, na którym został uszczegółowiony program obozu piłkarskiego, harmonogram spotkań,

– w listopadzie 2021 r. w Wilkowicach zorganizowano obóz sportowy, w którym udział wzięło 30 zawodników z GLKS,

– w ramach projektu zorganizowano treningi i zawody pokazowe, które odbyły się Wilkowicach w listopadzie 2021 r., w których udział wzięło 30 zawodników z PL + 30 zawodników z Czech.

– ostatnim zadaniem było zorganizowanie konferencji nt. „Analiza gry przeciwnika i wdrożenie jej w cykl treningowy”.

Mikroprojekt pn. „Wspólny transgraniczny obóz piłkarski” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Okres realizacji: sierpień 2021 r. – styczeń 2022 r.
Wartość projektu: 19 050, 00 EUR
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 17 145, 00 EUR

Mikroprojekt pn. „Wspólny transgraniczny obóz piłkarski” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy