Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych:

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym informuję, że:

1. Administratorem danych podanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, nr telefonu, adres zameldowania i adres email oraz wizerunku jest:
– Prezes Gminnego Ludowego Klubu Sportowego – GLKS Wilkowice z siedzibą
w Wilkowicach, ul. Samotna 12, adres e-mail: glks-wilkowice@o2.pl;

2. Upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych Klubie przez administratora są:
a) Członkowie Zarządu Klubu
b) Członkowie Komisji Rewizyjnej
c) Trenerzy oraz Kierownicy drużyn;
– Każda z wyżej wymienionych osób funkcyjnych jest zobowiązana do zachowania Państwa danych w
tajemnicy;
– przetwarzanie przez klub „GLKS Wilkowice” dane osobowe członków klubu
„GLKS Wilkowice” oraz kandydatów na członków klubu „GLKS Wilkowice” pochodzą wyłącznie od
osób, których dotyczą;

3. Celem zbierania danych jest realizacja celów statutowych oraz promocja Klubu.
Dane osobowe przetwarzane są przy okazji:
a) zgłaszania zawodników na mecze, zawody i turnieje (imię i nazwisko, data urodzenia),
b) sporządzania dokumentów do uzyskania i rozliczenia dotacji w Gminie Wilkowice (imię i
nazwisko, data urodzenia, miejsce zameldowania);
c) zgłaszania zawodników na badania lekarskie przeprowadzane przez GLKS Wilkowice
(imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, miejsce zameldowania);
d) tworzenia sprawozdań z zawodów (imię i nazwisko, rok urodzenia, wizerunek);
e) publikowania fotoreportaży z zajęć oraz obozów sportowych naszego Klubu (wizerunek);

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
– ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa
w klubie „GLKS Wilkowice. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w
klubie „GLKS Wilkowice”. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia
jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu „GLKS
Wilkowice” albo z wystąpieniem z klubu „GLKS Wilkowice”;

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim;
– podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną),
są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO;
– Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione przez administratora, są to: organizatorzy
zawodów i turniejów, ośrodki wypoczynkowe, Gmina Wilkowice oraz firma księgowa. Przekazanie
danych osobowych nie uprawnia ww. podmiotów do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do celów
wyraźnie wskazanych przez administratora;

7. Dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, nr telefonu, adres zameldowania i adres
email) będą przetwarzane przez okres: od daty podpisania Deklaracji Członka do dnia wykreślenia z
listy członków GLKS Wilkowice;

8.Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest nieograniczone czasowo.