KILKA SŁÓW O PROJECKIE: POLSKO-CZESKIE SPOTKANIA SPORTOWE! DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI W PIŁCE NOŻNEJ 

 

 

W listopadzie 2019 roku Gminny Ludowy Klub Sportowy Wilkowice rozpoczął wspólny transgraniczny projekt z czeskim Klubem Fotbal Třinec z.s. pn. „Polsko-czeskie spotkania sportowe! Doskonalenie umiejętności w piłce nożnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. 

Projekt nastawiony był w głównej mierze na rozwój współpracy polskich i czeskich lokalnych klubów sportowych oraz instytucji prowadzących szkolenia piłkarskie dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji wspólnych turniejów piłki nożnej. 

Poprzez realizację projektu zawodnicy z Polski i Czech nawiązali współpracę dzięki wspólnej rywalizacji w ramach turniejów sportowych. Projekt przewidywał również przeprowadzenie międzynarodowych szkoleń oraz dwóch konferencji szkoleniowych. Ponadto, w ramach promocji powstała podstrona oraz wydano niniejszą broszurę informacyjną. Miejscem realizacji działań projektowych były obiekty sportowe na terenie Gminy Wilkowice oraz obiekty w mieście Trinec. 

Pomimo bliskiego sąsiedztwa obu klubów, jednym z zauważalnych problemów na pograniczu polsko-czeskim jest fakt, że społeczeństwa obu krajów stosunkowo słabo się znają. Ponadto, zauważa się powierzchowność wzajemnych kontaktów, jak również brak okazji do bliższego poznania się. Głównym celem projektu było wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerskimi klubami sportowymi, a przez to umocnienie więzi pomiędzy młodzieżą z tych klubów oraz społecznością lokalną. Projekt promował zdrowy tryb życia poprzez grę w piłkę nożną, uczył pracy, rywalizacji oraz gry fair play”. Dzięki projektowi udało się wymienić doświadczenia trenerów, kadry szkoleniowej oraz władz klubów. 

W ramach projektu odbył się cykl polsko-czeskich weekendowych spotkań, podczas których przeprowadzono szkolenia i turnieje.  Zajęcia prowadzone były wspólnie przez trenerów polskich i czeskich, a czynnymi uczestnikami turniejów były zarówno dzieci i młodzież z partnerskich klubów, jak również zaproszone przez nich drużyny. 

W trakcie spotkań partnerów projektu została wypracowana strategia szkoleń, program szkoleń, harmonogram spotkań i turniejów oraz został opracowany wspólny polsko-czeski konspekt do zajęć treningowych dla trenerów piłki nożnej. W ramach spotkań został również powołany wspólny zespół trenerów, którzy przeprowadzili szkolenia oraz turnieje. 

Z powodu pandemii konferencja oraz ostatni turniej sportowy zostały zrealizowane w sposób alternatywny na terenie Gminy Wilkowice, a stworzony materiał został udostępniony Partnerowi z Trinca. Jednak mimo licznych problemów związanych z obecnością COVID-19 projekt udało się skutecznie zrealizować, a jego efekty będą długo widoczne po obu stronach granicy polsko-czeskiej. 

 

Zespół Projektowy 


 

NĚKOLIK SLOV O PROJEKTUPOLSKO-ČESKÁ SPORTOVNÍ SETKÁNÍZDOKONALOVÁNÍ FOTBALOVÝCH ZRUČNOSTÍ 

 

V listopad2019 Gminny Ludowy Klub Sportowy (Obecní lidový sportovní klub) Wilkowice začal realizovat společně s českým Klubem Fotbal Třinec z.s. přeshraniční projekt s názvem „Polsko-česká sportovní setkáníZdokonalování fotbalových zručností” spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 a ze státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Beskydy. 

Projekt byl zaměřen především na rozvoj spolupráce polských a českých místních sportovních klubů a institucí, které organizují fotbalová školení pro děti a mládež, prostřednictvím pořádání společných fotbalových turnajů. 

Realizace projektu umožnila závodníkům z Polska a z České republiky navázat spolupráci, díky společnému soutěžení v rámci sportovních turnajůV projektu byla naplánována také realizace mezinárodních školení a dvou školicích konferencíKromě tohoto v rámci propagace projektu vznikla internetová podstránka a byla vydána tato informační brožura. Místem realizacprojektových aktivit byly sportovní objekty na území gminy Wilkowice a města Třinec. 

I přes blízké sousedství obou klubů, jedním z pozorovatelných problémů v polsko-českém pohraničí je skutečnost, že se společnosti z obou zemí poměrně slabě znajíKromě toho je viditelné, že vzájemné kontakty jsou povrchné a rovněž chybějí příležitosti pro bližší seznámeníHlavním cílem projektu bylo posílení spolupráce mezi partnerskými sportovními kluby a upevnění tímto způsobem kontaktů mezi mládeží sdružené v těchto klubech a místní komunitou. Projekt propagoval prostřednictvím fotbalové hry zdravý životní stylučil, jak by se mělo pracovat a soutěžit v souladu s pravidly „fair playProjekt umožnil výměnu zkušeností mezi trenéry, školicím personálem a vedeními klubů. 

Vrámci projektu se uskutečnil cyklus polsko-českých kendových setkáníběhem kterých byly pořádány školení a turnajeAktivity vedli společně polští a čeští trenéři, a aktivními účastníky turnajů byly děti a mládež z partnerských klubů a jimi pozvaná družstva. 

V průběhu setkání projektových partnerů byly vypracovány: strategie školení, program školení, harmonogram setkání a turnajů a vznikl společný polsko-český konspekt tréninkových cvičení pro fotbalové trenéryVrámci setkání byl také zřízen společný tým trenérů, kteří vedli školení a turnaje. 

Z důvodu pandemie byly konference a poslední sportovní turnaj realizovány alternativním způsobem na území Gminy Wilkowice a vytvořený materiál byl zpřístupněn partnerovi z Třince. Mnohé problémy, související s výskytem COVID-19, nebyly překážkou pro úspěšné ukončení projektu a jeho výsledky budou dlouhodobě viditelné na obou stranách polsko-české hranice. 

 

Projektový tým