Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

POLSKO-CZESKIE SPOTKANIA SPORTOWE! DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI W PIŁCE NOŻNEJ


Warning: Undefined array key "carousel_settings" in /home/virtualki/138382/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/widgets/post-carousel/post-carousel.php on line 341

Efekty projektu

Głównym celem projektu było wzmocnienie współpracy klubów sportowych z Polski i Czech.Ponadto przedstawiciele obu klubów chcieli zachęcić dzieci i młodzież do rozwoju poprzezgrę w piłkę nożną oraz rozwój postaw sprzyjających i promujących zdrowy styl życia.

Zorganizowane szkolenia, turnieje oraz dwie konferencje spowodowały, że młodzi zawodnicymieli okazje bliżej się poznać, ale przede wszystkim mieli okazje poznać dziedzictwokulturowe oraz tradycje sąsiada zza granicy.Efektem niniejszego projektu było nawiązanie bezpośrednich kontaktów między polską iczeską społecznością na terenach przygranicznych poprzez integracje dzieci i młodzieży,zwiększenie umiejętności sportowych wśród polskiej i czeskiej młodzieży, poprzez udział wturniejach piłki nożnej. Jednocześnie realizacja projektu pomogła młodym zawodnikom wotwarciu się na świat oraz zachęciła ich do poszerzania horyzontów w rozumieniupogranicza.

Projekt wzmocnił również współpracę i ułatwił wymianę doświadczeń orazpodnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej i trenerów.W wyniku realizacji projektu została nawiązana regularna współpraca między klubami, dziękiktórej doszło i nadal dochodzi do wymiany doświadczeń, powstania nowych, innowacyjnych programów treningowo-szkoleniowych, organizacji wspólnych spotkań i meczów. Ważnymelementem jest również dalsza współpraca trenerów i kadry szkoleniowej, co niewątpliwiepozwoli na udoskonalanie wypracowanych metod treningowych i podnoszenia poziomujakości gry w piłkę nożną w obu klubach sportowych.

Materialnym efektem zrealizowanego projektu jest zakupiony sprzęt, dzięki któremu możnazorganizować zajęcia dodatkowe, które wpływają na zwiększenie liczby zawodników, dalszyrozwój, a przede wszystkim na rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży.Wydaje się jednak, że najważniejszym, długofalowym efektem wspólnych transgranicznychdziałań projektowych jest promocja aktywności fizycznej, a co za tym idzie obniżeniepoziomu otyłości czy chorób cywilizacyjnych wśród młodych ludzi.


 

VÝSLEDKY PROJEKTU 

 

Hlavním cílem projektu bylposílení spolupráce sportovních klubů z Polska a České republikyKromě toho zástupci obou klubů chtěli povzbudit děti a mládež k rozvoji prostřednictvím hry ve fotbale a vytvořit mezi nimi postoje prospěšné pro zdravý životní styl a propagující tento životní stylPořádané školení, turnaje a dvě konference poskytly mladým závodníkům příležitost pro bližší vzájemné seznámení, ale především pro obeznámení se s kulturním dědictvím a zvyky souseda na druhé straně hranice. 

Výsledkem tohoto projektu bylnavázání přímých kontaktů mezi polskou a českou komunitou na území pohraniční prostřednictvím integrace dětí a mládeže a zvýšení sportovních znalostí polské a české mládeže díky účasti na fotbalových turnajíchSoučasně realizace projektu pomohla mladým závodníkům otevřít se vůči světu a rozšířila jejich povědomí o pohraničí. Projekt posílil také spolupráci a usnadnil výměnu zkušeností a zvyšování kvalifikací školicího personálu a trenérů. 

Vdůsledku realizace projektu se podařilo navázat pravidelnou spolupráci mezi kluby, která spočívala a nadále spočívá ve výměně zkušenostívypracování nových inovativních tréninkově-školicích plánů, organizování společných setkání a utkáníDůležitým prvkem je také další spolupráce trenérů a školicího personálu, což bezpochyby umožní zdokonalovat vypracované tréninkové metody a zvýšit úroveň fotbalové hry v obou sportovních klubech. 

Hmotným výstupem ukončeného projektu jsou zakoupené sportovní potřebydíky kterým je možné organizovat dodatečné aktivity a zvýšit počet závodníků, umožní jejich další rozvoj a především rozvoj tělesné kultury mezi mládeží. 

Zdá se však, že nejdůležitějším dlouhodobým výsledkem společných přeshraničních projektových aktivit je propagace fyzické aktivity díky tomu snížení obezity a civilizačních onemocnění u mladé generace.