Tytuł projektu: „Promocja kultury i przyrody pogranicza wśród dzieci”

Partner wiodący: Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wilkowice” (https://glks-wilkowice.pl/)

Partner projektu: Mestský Športový Klub Námestovo (www.msknamestovo.sk)

Opis projektu:

Realizacja projektu ma posłużyć zaprezentowaniu, wyeksponowaniu i promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza polsko-słowackiego, a przede wszystkim obszaru partnera projektu. Region Orawy uznawany jest za obszar o wyjątkowych walorach przyrodniczych i kulturowych. Przede wszystkim kojarzy się z atrakcjami turystycznymi, basenami termalnymi, sportami wodnymi, górskimi wędrówkami, kolarstwem czy narciarstwem. Poprzez realizację działań projektowych uczestnicy, dzieci z Polski i Słowacji wraz z opiekunami będą mogli poznać historię oraz ciekawe miejsca na terenie pogranicza polsko-słowackiego. Potencjał walorów kulturowych i przyrodniczych pogranicza polsko-słowackiego obfituje w liczne obiekty zabytkowe (m.in.: zamki, kościoły, skanseny, farbiarnie, dzwonnice loteriańskie, zabytkowe cmentarze) oraz pomniki przyrody, a poprzez ich odwiedzenie wraz z lokalnym przewodnikiem dzieci poznają tradycje, historie, zwyczaje związane z dziedzictwem kulturowym obszaru pogranicza. Projekt poprzez zorganizowane rozgrywki w wolnym czasie pozwoli na podniesienie sprawności fizycznej, a dzięki wspólnym ogniskom przyczyni się do wzajemnego poznania się, kształtowania postawy otwartości i tolerancji dla odmienności kulturowej, narodowej i światopoglądowej. Realizacja działań projektowych tj. organizacja 3 dniowej wizyty studyjnej, organizacja konferencji nt. ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na pograniczu polsko-słowackim, wykonaniu przewodnika turystycznego promującego atrakcje kulturowo-przyrodnicze pogranicza wpłynie na poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wśród najmłodszych uczestników, ich opiekunów oraz lokalnej społeczności. Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy obszaru pogranicza tj. podejmowanie wspólnych transgranicznych działań związanych z zwiększeniem poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Ponadto, projekt ma na celu aktywizowanie młodych ludzi, rozbudowanie ich kreatywności oraz zachęcenie do poszerzenia wiedzy na temat sąsiadów.