REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ MŁODE WILCZKI

AKADEMIA PIŁKARSKA MŁODE WILCZKI DZIAŁA PRZY KLUBIE GLKS WILKOWICE Z SIEDZIBĄ W WILKOWICE UL. SAMOTNA 12

2. ZAWODNIKIEM AKADEMII MOŻE ZOSTAĆ DZIECKO W WIEKU OD 4 DO 12 LAT

3. ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE GRUPOWYM

4. ZAWODNICY I/LUB ZAWODNICZKI PODZIELENI SĄ NA 4 KATEGORIE WIEKOWE:  SKRZAT (6-7), ŻAK MŁODSZY/ŻAK (8-10), ORLIK MŁODSZY/ORLIK  (10-12),

5.MAKSYMALNA LICZBA ZAWODNIKÓW NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 20 ZAWODNIKÓW NA JEDNEGO TRENERA

6. ZAJĘCIA TRENINGOWE MECZE TOWARZYSKIE I LIGOWE ORAZ TURNIEJE SPORTOWE MAJĄ CHARAKTER ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECI PONOSZĄ RODZICE LUB OPIEKUN PRAWNY

7. CZAS JEDNEJ SESJI TRENINGOWEJ UZALEŻNIONY JEST OD WIEKU ZAWODNIKÓW I WYNOSI:                                                                                                    DLA ZAWODNIKÓW W WIEKU 4-7 LAT- 1 GODZ,  DLA ZAWODNIKÓW 8-9 LAT- 1,15 MIN,                                                                                                                         DLA ZAWODNIKÓW 10-12- LAT 1,30 MIN;

8. ILOŚĆ SESJI TRENINGOWYCH W TYGODNIU WYNOSI 2 SESJE TRENINGOWE DLA ZAWODNIKÓW 4-12 LAT

9. KAŻDY ZAWODNIK ZOSTAJE DOPUSZCZONY DO ZAJĘĆ PO PIŁKARSKICH NA PODSTAWIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PODPISANEGO PRZEZ RODZICÓW BĄDŹ OPIEKUNA PRAWNEGO I DOKONANIA OPŁAT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM CENNIKIEM

10. ZAWODNIK LUB ZAWODNICZKA, KTÓRY DEKLARUJE UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU

11. KAŻDY ZAWODNIK AKADEMII KTÓRY ZOSTANIE POWOŁANY NA MECZ BĄDŹ TURNIEJ JAKO REPREZENTANT AKADEMII ZOBOWIĄZUJE SIĘ BYĆ NA W/W ZAWODACH

12. NIEOBECNOŚĆ ZAWODNIKA BEZ POINFORMOWANIA TRENERA TRAKTOWANE BĘDZIE JAKO LEKCEWAŻĄCE PODEJŚCIE DO OBOWIĄZKÓW ZAWODNIKA ZA KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ WYCIĄGNIĘTE KONSEKWENCJE DYSCYPLINARNE

13. KAŻDY ZAWODNIK POWINIEN DBAĆ O KOLEŻEŃSKĄ ATMOSFERĘ W ZESPOLE WSZYSTKIE PROBLEMY NALEŻY ZGŁASZAĆ TRENEROWI PROWADZĄCEMU

14. ZAWODNIKÓW LUB ZAWODNICZKI ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZYCHODZENIA NA ZAJĘCIA MINIMUM 15 MINUT PRZED PLANOWANYM ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ

15. W PRZYPADKU NIE OBECNOŚCI ZAWODNIKA NA ZAJĘCIACH ZAJĘCIA PRZEPADAJĄ I NIE PRZYSŁUGUJE MU PRAWO ZWROTU OPŁATY ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH PIŁKARSKICH

16. AKADEMIA MŁODYCH WILCZKÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZGUBIONE LUB SKRADZIONE WARTOŚCIOWE RZECZY NA TERENIE OBIEKTU SPORTOWEGO, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PRZEKAZANE DO PRZECHOWANIA.

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA AKADEMII PIŁKARSKIEJ MŁODE WILCZKI


1. W ZAJĘCIACH TRENINGOWYCH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ TYLKO ZAWODNICY  LUB ZAWODNICZKI POSIADAJĄCY AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE ORAZ ZGODĘ RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH ) KTÓRĄ WYDAJĄ PODPISUJĄC DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO AKADEMII ,ZAWODNICY U KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ OZNAKI CHOROBY BĄDŹ OTWARTE SKALECZENIA NIE BĘDĄ DOPUSZCZENI DO ZAJĘĆ .

2 . ZAWODNIK AKADEMII ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO :

A) GODNIE REPREZENTOWAĆ BARWY AKADEMII PIŁKARSKIEJ ZARÓWNO W TRAKCIE ZAWODÓW TRENINGU JAK I W ŻYCIU CODZIENNYM

B) SZANOWAĆ INNYCH ZAWODNIKÓW ORAZ PRZESTRZEGAĆ ZASAD FAIR PLAY ORAZ ZASAD DOBREGO WYCHOWANIA

C ) SZANOWAĆ I SŁUCHAĆ POLECEŃ TRENERÓW ORAZ INNYCH

PRACOWNIKÓW AKADEMII

D) ·TRENOWAĆ W JEDNOLITYM STROJU, KTÓRY ZOSTAŁ OKREŚLONY NA POCZĄTKU SEZONU INFORMACJA W ZAKŁADCE SPRZĘT SPORTOWY PRZYNOSIĆ ODPOWIEDNIE OBUWIE PIŁKARSKIE

E) ·WYKONYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE POLECENIA TRENERA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA

F) ·BYĆ SUMIENNYM I ZDYSCYPLINOWANYM

G) W TRAKCIE TRENINGU SKUPIAĆ SIĘ NA WYKONYWANYCH ĆWICZENIACH

H) ·WSZELKIE DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE ZGŁASZAĆ NATYCHMIAST TRENEROWI

I) ·PODCZAS MECZÓW I TRENINGÓW NIE KONTAKTOWAĆ SIĘ Z RODZICAMI OPIEKUNAMI ZNAJOMYMI I INNYMI OSOBAMI

J) ·W CZASIE WOLNYM DOSKONALIĆ ELEMENTY POZNANE NA TRENINGU

K) ·SZANOWAĆ SPRZĘT I WYPOSAŻENIE SPORTOWE

3. PODSTAWĄ DO GRY ZAWODNIKÓW W MECZACH ORAZ TURNIEJACH, OBOZACH JEST REGULARNA OBECNOŚĆ A TAKŻE ZAANGAŻOWANIE NA TRENINGACH

4. ZAWODNIK, KTÓRY Z NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH PRZYCZYN BĘDZIE NIEOBECNY NA 2 TRENINGACH W TYGODNIU MOŻE NIE BYĆ BRANY POD UWAGĘ PRZY USTALANIU KADRY NA MECZ LUB TURNIEJ

5.  ZAWODNIK POWINIEN DBAĆ O POWIERZONY MU SPRZĘT SPORTOWY W RAZIE CELOWEGO ZNISZCZENIA BĄDŹ ZAGUBIENIA ZOBOWIĄZANY JEST DO POKRYCIA KOSZTÓW.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (OPIEKUNÓW) ZAWODNIKA AKADEMII PIŁKARSKIEJ MŁODE WILCZKI


  1. W TRAKCIE ZAJĘĆ TRENINGOWYCH I ZAWODÓW RODZICE /OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZUJĄ NIE KONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIEĆMI, PONIEWAŻ WPŁYWA TO NA ICH DEKONCENTRACJĘ

2. RODZICE OPIEKUNOWIE NIE MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE BOISKA TRENINGOWEGO, PRZESZKADZAĆ TRENEROWI W PROWADZENIU ZAJĘĆ, WYGŁASZAĆ UWAG I OPINII W TRAKCIE ZAJĘĆ ORAZ W OBECNOŚCI ZAWODNIKÓW PODWAŻAĆ AUTORYTET TRENERÓW. ZE WSZELKIMI WĄTPLIWOŚCIAMI ZGŁASZAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO TRENERA PROWADZĄCEGO BĄDŹ TRENERA KOORDYNATORA. NIE PRZESTRZEGANIE TYCH ZASAD MOŻE SKUTKOWAĆ KONSEKWENCJĄ USUNIĘCIA ZAWODNIKA Z AKADEMII BEZ MOŻLIWOŚCI POWROTU I ZWROTU SKŁADKI

3. PODCZAS MECZÓW I TURNIEJ RODZICE MAJA OBOWIĄZEK PRZEBYWAĆ NA TRYBUNACH OBIEKTU NA, KTÓRYM ROZGRYWANE SĄ ZAWODY

4. RODZICE/OPIEKUNOWIE W CZASIE MECZU WINNI ZACHOWYWAĆ SIĘ KULTURALNIE, AKCEPTOWAĆ WSZYSTKIE DECYZJE SĘDZIEGO I NIE OBRAŻAĆ DRUŻYNY PRZECIWNEJ.

5. RODZICE/OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO TERMINOWEGO OPŁACANIA SKŁADEK DO 10-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.W PRZYPADKU OPŁATY OD STYCZNIA 2018 DO GRUDNIA 2018 OPŁATĘ NALEŻY UIŚCIĆ NAJPÓŹNIEJ DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA. AKADEMIA NIE ZWRACA PIENIĘDZY ZA KILKUDNIOWE NIEOBECNOŚCI ZAWODNIKA NA ZAJĘCIACH. W PRZYPADKU, GDY ZAWODNIK JEST CHORY LUB KONTUZJOWANY, NALEŻY ZGŁOSIĆ TRENEROWI CZAS ABSENCJI W TRENINGACH. JEŻELI ABSENCJA BĘDZIE DŁUŻSZA NIŻ 3 TYGODNIE OPŁATĘ ZA ZAJĘCIA NALEŻY UZGODNIĆ Z KOORDYNATOREM AKADEMII PIŁKARSKIEJ.

6. W UZASADNIONYCH INDYWIDUALNYCH PRZYPADKACH NA PODSTAWIE WNIOSKU RODZICA/OPIEKUNA ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZESUNIĘCIA TERMINU WNIESIENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ, PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU KOORDYNATOREM AKADEMII PIŁKARSKIEJ.

7. RODZICE/OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ POWIADOMIĆ TRENERA PROWADZĄCEGO DRUŻYNĘ O KAŻDEJ NIEOBECNOŚCI DZIECKA NA TRENINGU.

8. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH, RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY ZOBOWIĄZANY JEST POWIADOMIĆ AKADEMIĘ PIŁKARSKĄ TELEFONICZNIE LUB ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ NAJPÓŹNIEJ DO 25 – GO DNIA POPRZEDZAJĄCEGO NASTĘPNY MIESIĄC.

RODZAJE WYRÓŻNIEŃ


ZASADNICZYMI WYRÓŻNIENIAMI ZAWODNIKÓW AKADEMII SĄ:

· POCHWAŁA,

· LIST GRATULACYJNY,

· DYPLOM UZNANIA,

· NAGRODA RZECZOWA,

RODZAJE KAR DYSCYPLINARNYCH. ZASADY KARANIA

ZASADNICZYMI KARAMI DYSCYPLINARNYMI ORZEKANYMI WOBEC ZAWODNIKA SĄ:

– UPOMNIENIE

-NAGANA

– KARA DYSKWALIFIKACJI W WYMIARZE OD 1 DO 5 MECZÓW

– DYSKWALIFIKACJA CZASOWA 6 MIESIĘCY

– SKREŚLENIE Z LISTY ZAWODNIKÓW

9. W PRZYPADKU UZYSKIWANIA SŁABYCH WYNIKÓW W NAUCE SZKOLNEJ, NA WNIOSEK TRENERA PROWADZĄCEGO LUB RODZICA/OPIEKUNA, MOŻNA PODJĄĆ DECYZJĘ O CZASOWYM ZAWIESZENIU W PRAWACH ZAWODNIKA AKADEMII, AŻ DO MOMENTU POPRAWIENIA OCEN SZKOLNYCH.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. AKADEMIA PIŁKARSKA MŁODE WILCZKI ZASTRZEGA SOBIE ZMIANY W REGULAMINIE Z UPRZEDZENIEM RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZAWODNIKÓW.

2. NIEPRZESTRZEGANIE LUB RAŻĄCE NARUSZANIE KTÓREGOKOLWIEK Z PUNKTÓW REGULAMINU MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO WYDALENIA Z AKADEMII PIŁKARSKIEJ.

3. RAZ NA PÓŁ ROKU TRENER ZWOŁUJE ZEBRANIE Z RODZICAMI W CELU PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW SPORTOWYCH I USTALENIE SPRAW BIEŻĄCYCH.

4. WSZYSTKIE POZOSTAŁE SPRAWY, KTÓRYCH NIE OKREŚLA NINIEJSZY REGULAMIN MA PRAWO I OBOWIĄZEK ROZSTRZYGAĆ KOORDYNATOR AKADEMII