Cel projektu:

Celem projektu jest zacieśnienie współpracy klubów piłkarskich z Polski i Czech. Ponadto, projekt ma zachęcić dzieci i młodzież do rozwoju poprzez grę w piłkę nożną oraz promować współpracę transgraniczną. Celem projektu jest rozwijanie postaw sprzyjających i promujących zdrowy styl życia wśród młodych zawodników uczestniczących w projekcie. W ramach projektu zostanie zorganizowany międzynarodowy obóz piłkarski, treningi i zawody pokazowe, konferencja, jednodniowe spotkane oraz 2 ogniska integracyjne. Zaplanowane działania pozwolą młodym zawodnikom na bliższe poznanie się, kształtowanie postaw otwartości i tolerancji dla odmienności kulturowej, narodowej czy światopoglądowej, a tym samym do niwelowania dyskryminacji i uprzedzeń na tym tle. Projekt przyczyni się do poznania dziedzictwa kulturowego, tradycji sąsiada oraz może przyczynić się do współpracy na różnych płaszczyznach. Celem bezpośrednim projektu jest wzmocnienie kontaktów między polską i czeską społecznością na terenach przygranicznych poprzez integracje dzieci i młodzieży, zwiększenie umiejętności piłkarskich wśród polskiej i czeskiej młodzieży, poprzez udział w obozie piłkarskim. Projekt ma również pomóc w wymianie doświadczeń oraz ciągłym podnoszeniu kwalifikacji kadry szkoleniowej i trenerów. Dodatkowym celem jest rozwój istniejącej współpracy klubów sportowych, która w przyszłości może doprowadzić do udziału w dużych projektach.

Okres realizacji: 08.2021-01.2022

Wartość projektu: 19 050, 00 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 17 145, 00 EUR